ROIC/WACCはあくまで比率です。企業価値は絶対額が重要です。そのためには売上高とセットで利用しなければなりません。(以下、Under Construction)

https://embed.notionlytics.com/wt/ZXlKM2IzSnJjM0JoWTJWVWNtRmphMlZ5U1dRaU9pSnBXbk5vYzJObFNYbzVVbkoyTkhoT04weEpTaUlzSW5CaFoyVkpaQ0k2SW1NNE5EVXpZVE01TmpJeFpUUmxZalU0TXpGbE1EWXlNMlEwTlRFeFkyWmpJbjA9