ROICとはなにか?実際に事業に活用するために投資したお金に対して実際に企業が作り出した経済的リターンの割合である。

(以下 Under Construction)

https://embed.notionlytics.com/wt/ZXlKM2IzSnJjM0JoWTJWVWNtRmphMlZ5U1dRaU9pSnBXbk5vYzJObFNYbzVVbkoyTkhoT04weEpTaUlzSW5CaFoyVkpaQ0k2SWpJeU1tTXpORGt5T0RNNFlqUmhOV0U1Tm1FeU1USm1NakF3TVRWaVltRXhJbjA9